Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program a projekty

" Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce."

                                                                                              ROBERT FULGHUM

 

ŠVP představuje 4 navazující a vzájemně se prolínající celky,je dlouhodobý , je zpracován v souladu s RVP PV a je k nahlédnutí v přízemí MŠ.

Název ŠVP :          Mámo,táto-poznáváme svět 

Hlavní cíl : Napomáhat rozvíjet v dítěti osobnost, která ví, že může pomoci, že s podporou rodičů i kamarádů dokáže téměř cokoli.

Tématické bloky :

Podzimní zastavení - seznámení s prostředím školky,rozvoj základních společenských návyků a pozitivních citů k sobě a okolí.Citové vnímání okolního prostředí a přírody prostřednictvím všech smyslů,uvědomění si a vnímání změn v přírodě.Utváření kvalitních postojů k zdravému životnímu stylu,osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví.

Zimní zastavení - posilování mezilidských vztahů,rozvoj úcty k tradicím,porozumění aktuálním citovým prožitkům a slavnostním náladám.Objevování různých kombinací počasí,uvědomění si,jak ovlivňuje naše zdraví a bezpečnost.Stimulování předpokladů dětí pro rozvoj jejich vzdělávacích schopností hravou formou,rozšiřování způsobů jejich uvažování.

Jarní zastavení - uvědomění si a citové vnímání změn v přírodě související s probouzením jara,posilování vlastní zodpovědnosti ve vztahu k přírodě.Citové prožívání jarních svátků,zvyků a tradic.Rozvíjení kladného vztahu ke zvířatům.Vytváření kladného postoje ke kulturnímu děddictví,posilování vztahu k rodině.

Letní zastavení - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem,živou a neživou přírodou,lidmi,společností.podporování sebedůvěry a tolerance k druhému.Oslava dne dětí,slavnostní rozloučení se školáky.Upevňování základních pravidel bezpečného chování v dopravních situacích.

 

ŠKOLNÍ  PROJEKTY - dlouhodobé

Zaměření na environmentální oblast vzdělávání:

Černucká přírodní rezervace aneb Safari za humny-hlavním cílem je uvědomění si koloběhu života, pozorování pravidelného střídání ročních období na konkrétním místě, sledování jeho proměn

Školní  projekty krátkodobé, které zařazujeme průběžně ve školním roce :

Třídilka - hlavním cílem je vést děti ke správnému chování člověka k životnímu prostředí, získávat poznatky, návyky, dovednosti, jak přírodu chránit a vytvářet hezké a zdravé prostředí

Cvičíme se zvířátky - hlavním cílem je pohybová všestrannost dětí - projekt od České obce sokolské

 

Zaměření na prevenci patologických jevů:

Terezka čertice-hlavním cílem je vést děti ke zdarvému životnímu stylu, orientovat se v kladných i záporných lidských vlastnostech,učit se rizikovým situacím předcházet,ale i problémy řešit,pěstovat kamarádské vztahy

Pravidelné aktivity:

 

Podzimní hrátky

Čertí rej

Vánoční čas

Masopustní veselice

Velikonoční dovádění

Čarodějnický slet

Dětský den

Rozloučení s předškoláky